Stručno usavršavanje:Prevencija i upravljanje krizama (seminar)

Pohađanjem seminara polaznici stiču osnovna znanja o krizi i kriznom menadžmentu, upoznaju se sa najvažnijim alatima kriznog menadžmenta i stiču elementarne sposobnosti za izradu kriznog plana i krizno komuniciranje sa medijima i ključnim akterima. Cilj ovog seminara je podizanje nivoa bezbednosne kulture u oblasti kriznog menadžmenta koji doprinosi podizanju nivoa efikasnosti upravljanja malim i srednjim preduzećima u prevenciji i reagovanju na krizne situacije.

Saznaj više

Veština komunikacije i pregovaranja (stručna obuka)

Obuka pod nazivom "Veština komunikacije i pregovaranja" je namenjena svima koji žele da razviju osnovne i napredne komunikološke i pregovaračke veštine uz mentorsku pomoć vrsnih eksperata, koji se godinama u praksi ali i kroz ozbiljne akademske radove bave tematikom komuniciranja i pregovaranja u kriznim i konfliktim situacijama.

Saznaj više

Procena rizika (stručna obuka)

Stručna obuka se sastoji iz upoznavanja polaznika sa sadržajem, principima i značajem nacionalnog standarda za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja SRPS A.L2:003. Obuka obuhvata opšti i specijalistički deo (radionicu), pri čemu je naglasak na interaktivnosti i praktičnim vežbama u cilju ovladavanja metodologijom standarda SRPS A.L2:003.

Saznaj više

Pripremna nastava - BZR (stručna obuka)

Pripremna nastava se organizuje po programu sastavljenom od strane vrsnih praktičara na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu. Program obuke je usklađen sa Pravilnikom Ministarstva rada i socijalne politike koji reguliše način i program polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Obuka uključuje teorijski i praktični deo. Naglasak je stavljen na radionicu, čije je ishodište u sticanju konkretnih i upotrebljivih praktičnih veština neophodnih za polaganje praktičnog i stručnog dela ispita koji organizuje Ministarstvo rada i socijalne politike.

Saznaj više

© 2013 SIC Inovativni centar Fakulteta Bezbednosti. Sva prava zadržana.